PXL-MAD opent nieuw academiejaar met tentoonstelling van Honoré d'O. Meer info

Toelatingsproef

 

Kijk hier voor meer info m.b.t. de toelatingsproef voor de academische bacheloropleiding Beeldende Kunsten

De reguliere toelatingsproeven om volgend academiejaar (2023-2024) in te stromen zijn achter de rug. Wil je toch nog starten (reguliere start academiejaar = 18 september 2023), neem dan contact op met Sonja Spee (Sonja.Spee@pxl.be), opleidingshoofd van PXL-MAD School of Arts. We kunnen je nu echter niet beloven dat het nog kan.

PXL-MAD School of Arts
Campus Elfde Linie, gebouw C en G
Elfde-Liniestraat 25
3500 HASSELT
011 77 50 50
infomad@pxl.be

 

Waarom een toelatingsproef

Academisch Hoger Kunstonderwijs is enkel toegankelijk voor wie voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en voor wie slaagt voor de artistieke toelatingsproef. Daarom maken we bij de aanvang van je studies reeds een eerste selectie, via de toelatingsproef. Slagen voor de toelatingsproef is alvast een eerste positieve beoordeling en een opsteker voor je zelfvertrouwen bij de start van je studies aan onze School of Arts.

 

Welke vooropleiding?

Ben je kansloos op de toelatingsproef als je geen kunstopleiding gevolgd hebt? Zeker niet. Onze studenten komen uit zeer verschillende secundaire richtingen. En de slaagkansen zijn hoog: 90% voor Vrije Kunsten, 80% voor Juweelontwerp & Edelsmeedkunst en 70% voor Grafisch Ontwerp.
 

Inhoud van de toelatingsproef

Enkele dagen voor de toelatingsproef ontvang je per mail de dagplanning en het thema voor de thuisproef (zie verder). Je resultaat ontvang je via mail op de eerste werkdag volgend op de toelatingsproef.
Geslaagd: rep je dan naar de dienst inschrijvingen van Hogeschool PXL (gebouw D)! Niet geslaagd: er is geen tweede zittijd mogelijk binnen hetzelfde academiejaar voor dezelfde afstudeerrichting.

De proef bestaat uit volgende onderdelen:

Schrijfopdracht
De ochtend van de toelatingsproef krijg je de opdracht een plek of plaatst te bezoeken (tentoonstelling, museum, park, gebouw, ...). De indrukken die je hebt opgedaan tijdens dat bezoek beschrijf je in een bondige tekst van ongeveer één A4-tje.

Tekenproef
Tekenen is het registreren van je waarneming. Heb je ruimtelijk inzicht, notie van perspectief, gevoel voor de compositie? Ook bij kandidaat-studenten uit niet-artistieke opleidingen zien we snel wie de basisvaardigheden heeft en kan groeien door oefening.

Atelierproef
Dit deel van de toelatingsproef verschilt per afstudeerrichting! Voor Vrije Kunsten ga je aan de slag met typische materialen zoals klei, inkt, verf… Sieraden en objecten staan centraal in de atelierproef van Juweelontwerp & Edelsmeedkunst. Kies je voor Grafisch Ontwerp dan zal je een creatieve ontwerpoefening krijgen.

Artistiek Portfolio en Inspiratiemap
Breng zeker je portfolio mee! Dit is een bundeling of presentatie van eigen artistiek/creatief werk zoals tekeningen, collages, affiches, schilderijen, beeldhouwwerk, sieraden, je artistiek eindwerk...  Eigen fotoreportages, poëzie of textielontwerp kan ook.
Heb je geen kwaliteitsvol artistiek werk om een portfolio samen te stellen? Besteed dan zeker voldoende aandacht voor een uitgebreide 'Inspiratiemap'. Hiervoor selecteer je beelden, artikels, foto’s, … van ontwerpers en/of kunstenaars die je geïnspireerd hebben omwille van hun inhoudelijke en/of artistieke waarde.

Thuisproef
Enkele dagen voor de toelatingsproef krijg je (via mail) een thuisopdracht toegestuurd. Het resultaat daarvan presenteer je tijdens het interview. We polsen in deze thuisproef naar je affiniteit met ontwerp, kunst en cultuur in het algemeen en je creativiteit waarmee de opdracht is uitgewerkt.

Motivatie / Interview
Enthousiasme en motivatie is essentieel voor elk creatief beroep en opleiding. Zonder kan je niet artistiek presteren en creëren. Je motivatie is ook dé drijfveer om een eventuele achterstand voor praktijk of tekenen bij te werken door hard(er) te werken. In een gericht gesprek polsen we naar je interesse en ambitie. Je portfolio en inspiratiemap kunnen daarvoor ondersteunend zijn.

Toelatingsvoorwaarden

Voor de inschrijving voor een academische bacheloropleiding gelden als algemene toelatingsvoorwaarden:
1. Slagen voor de hierboven beschreven artistieke toelatingsproef;
2. In het bezit zijn van één van de hieronder omschreven diploma’s/studiebewijzen.

Diplomavereisten

a. een Belgisch diploma van het secundair onderwijs (ASO / TSO / KSO / BSO + zevende jaar);
b. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
c. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van GPB;
d. een Belgisch diploma of certificaat uitgereikt in het kader van Hoger Beroepsonderwijs;
e. een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend;
f.  een Nederlands diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO);
g. een Nederlands getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen.

Met een Nederlands diploma MBO4 voldoe je niet aan de diplomavereisten maar dien je bijkomend te slagen voor het "toelatingsonderzoek hoger onderwijs" (zie hieronder), alvorens je deelneemt aan de artistieke toelatingsproef.

De directie kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald hierboven onder ‘e’. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Belgische bacheloropleiding (een authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten dient te gebeuren, voor zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd).

“Toelatingsonderzoek hoger onderwijs” voor wie niet voldoet aan de diplomavereisten
Als je niet voldoet aan de juiste diplomavereisten kan je ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN toch toegelaten worden, op voorwaarde dat je slaagt in een “toelatingsonderzoek hoger onderwijs”. Voor dit toelatingsonderzoek maak je best een afspraak met 'Studievoortgang', Studievoortgang@pxl.be.

Taalvereisten Nederlandstalige opleidingen

Als je geen diploma van het secundair onderwijs in het Nederlands kan voorleggen, stelt de hogeschool je toelating tot inschrijving o.a. afhankelijk van het bewijs dat je:

• geslaagd bent voor een door de associatie georganiseerde toets over je kennis van het Nederlands, of
• in het bezit bent van het certificaat waaruit blijkt dat je tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) behaald hebt aan een universitair talencentrum of een CVO, of
• tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
•  geslaagd bent verklaard voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
• in het bezit bent van het taalcertificaat van de Nederlandse Taalunie, certificaat Nederlands als vreemde taal van het type PTHO (profiel taalvaardigheid hoger onderwijs) PAT (profiel academische taalvaardigheid)

Wens je meer info kan je terecht op volgend e-mailadres: taalproef@pxl.be.

Bovenstaande taalvereisten gelden voor onze Nederlandstalige bachelor - en masteropleiding in de Beeldende Kunsten.

Voor de Educatieve Master in de Audiovisuele Beeldende kunsten dien je tenminste ERK-niveau C1 (of hiermee gelijkgesteld) te hebben behaald.

Taalvereisten Engelstalige opleidingen

Voor de Engelstalige Master in Visual Arts gelden de volgende taalvereisten:

a. ten minste één leerjaar in het Engelstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid;
b. geslaagd zijn voor een opleiding of voor één of meerdere opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Engelstalig hoger onderwijs;
c. beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat men tenminste het niveau B2 van het Europees Referentiekader (of hiermee gelijkgesteld):
i. TOEFL iBT (globale score minimum 90),
ii. IELTS (globale score minimum 6,5),
iii. certificaat van een CVO (treshold B2 Engels))

Vrijstellingen

Eerder en elders verworven competenties (EVC) en eerder en elders verworven kwalificaties (EVK) kunnen eventueel conform de procedure in art 7 van de onderwijs- en examenregeling van PXL-MAD erkend worden en aanleiding geven tot vrijstellingen. Voor meer informatie hieromtrent maak je best een afspraak met 'Studievoortgang', Studievoortgang@pxl.be.